Ondanks de zorg en aandacht die MovingDogs/DoTerra besteedt aan deze website en de inhoud daarvan, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  De informatie op movingdogs.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van MovingDogs/DoTerra. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MovingDogs/DoTerra.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MovingDogs/DoTerra. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van MovingDogs/DoTerra worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer of aanverwant apparaat en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van movingdogs.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om movingdogs.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.